Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

40. § A szórend

A romanidban a mondatok (úgy a fő-, mint a mellékmondatok) tengelye az alany és az állítmány, ill. az állítmány és alany. A többi mondatrészek e tengely körül helyezkednek el.

Ha a mondat alannyal kezdődik, vagy ha a mondat elején álló nem-alany mondatrész hangsúlytalan, akkor a tengely sorrendje ez: alany, állítmány (egyenes szórend), Pl. Nostre pais es situat in Central Europa Hazánk Közép-Európában fekszik. A octe horas nos van en la scola Nyolc órakor megyünk az iskolába. Hodi yo scrivera letras Ma leveleket fogok írni. (Hodi scrivera yo letras Ma fogok leveleket írni.)

A függő kérdő mondatok szórendje is egyenes, pl. Il no comprende como id poted arivar Nem érti, hogy hogyan történhetett ez meg.

Ha a mondat kérdő vagy óhajtó mondat, vagy ha a mondat élén hangsúlyos mondatrész áll1, akkor a sorrend ez: állítmány2, alany (fordított szórend). Pl. Donde es el jurnal? Hol van az újság? Le videre yo solo! vagy Que le videre yo solo! Bárcsak látnám őt! In el teatre esed nos heri A színházban voltunk tegnap.


1 Vö. 41. §.

2 Fordított szórend esetén az állítmány igei részét megelőzik a személyes névmás(ok) és a visszaható névmás függő, simuló alakjai, vö. 14., 20. §.