Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

7. § A főnév

Bármilyen hangra végződhet. Két neme van1: hímnem és nőnem.

Hímneműek:

1. A férfit és férfi foglalkozást jelölő szavak, pl. patre apa, rege király.

2. Az -o végződésű szavak, pl. libro könyv, medio eszköz. Kivételek: la radio, la dinamo, la foto, la mano.

3. A mássalhangzóra, az -i és -u magánhangzókra végződő szavak, pl. credit hitel, punct pont, alibi alibi, menu menü.

4. Az -age végű főnevek, pl. garage garázs, masage masszázs.

5. A görög eredetű -ma végű szavak, pl. drama dráma, enigma talány, dilema dilemma.

6. Az -ee végű szavak, pl. cafee kávé, comitee bizottság. Kivétel: la armee a hadsereg.

Nőneműek:

1. A nőt vagy női foglalkozást jelölő szavak, pl. matre anya, heroin hősnő.

2. Az -a végződésű szavak, pl. vita élet, galina tyúk. Kivétel: el dia a nap.

3. Az -e végződésű szavak zömben, pl. corte udvar, ture torony, force erő, nascence születés. Kivételek: a hónapok nevei (marce, septembre, octobre, novembre, decembre), továbbá az olyan szavak, amelyek a román nyelvekben is hímneműek2. Néhány példa: centre központ, comerce kereskedelem, edifice épület, negoce üzlet, ofice hivatal, pople nép, prece ár, space tér, térség.

Hímnemű a cheque csekk szó is.

4. A véghangsúlyos -ta és -ita végű szavak, pl. amista barátság, realita valóság, velocita sebesség.

5. Az -ion és -cion végződésű szavak, pl. reunion összejövetel, nacion nemzet, leccion lecke, tanóra.

6. Az -ur, -ad, -id, -itud végződésű szavak. Pl. cultur műveltség, figur alak, ábra, literatur irodalom, olimpiad olimpia, serenad éjjelizene, oranjad narancsital, apsid apszis, egid égisz, oltalom, longitud hosszúság, altitud magasság. Kivétel: el futur a jövő.

7. Az -is és -es végű latin eredetű szavak, pl. hepatitis májgyulladás, apendicitis vakbélgyulladás, diabetes cukorbaj.


1 De használatos a „semleges nem” fogalma is, a lo névelővel főnevesített szavakra (vö. 6. §), valamint az egyes szám harmadik személyű személyes névmás (14. §), illetve a mutató névmások (16. §) speciális alakjának használatakor.
A természetes nemmel nem rendelkező idegen szavak neme a hozzájuk kapcsolható értelmező neméhez igazodik, pl. la Hortobágy, mivel la Pusta Hortobágy.

2 A társalgási részben nőneműként megadott maretenger’ szó nemét pl. elég nehéz lenne rekonstruálni az újlatin nyelvek alapján, hiszen hímnemű az olaszban és a portugálban, illetve mindkét nemű lehet a spanyolban és a katalánban, csak a franciában, rétorománban és románban nőnemű. Nem volt szerencsés az -e végű hímnemű főnevek megszaporítása, annál is inkább, mivel a spanyolban-olaszban többségük még a nemet jól mutató -o hangra végződik. Mindenesetre a -re végű főnevek többsége hímnemű, minthogy azoknak a spanyolban-olaszban -ro (illetve a magyarban -er/-rum) végződés felel meg.