Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

15. § Birtokos névmások

  Egyes szám Többes szám
1. sz. mi -m nostre -nk
2. sz. tu -d vostre1 -tok, -tek, -tök
3. sz. su2 -ja, -je, -a, -e lor -juk, -jük, -uk, -ük

Ezeknek a magyarban a fenti birtokos személyragok felelnek meg, pl. mi patre az apám, nostre patria hazánk, mi libros könyveim, nostre avoles nagyszüleink.

A főnévi birtokos névmás egy -e hanggal bővül (a nostre, vostre és lor kivételével), névelő áll előtte és többes számba is tehető. Pl. mi casa et la tue trovan se in el centre del vilage az én házam és a tiéd a falu közepén található. Mi documentes son in ordin, ma les Vostres no son in ordin az én okmányaim rendben vannak, de az önéi nincsenek rendben. La gran-matre ama multo les sues A nagymama nagyon szereti az övéit. (A sue és sues alakokban az u a hangsúlyos, így ejtése u és nem v.)

A birtokos névmás mint állítmány szintén megkapja az -e bővülést, de névelő nélkül áll s többes számba nem tehető. Pl. este libro es mie ez a könyv az enyém, este soldates son nostre ezek a katonák a mieink.

A Vostre mint önöző forma nagybetűvel írandó.


1 Az többes szám második személyű birtokos névmás nagybetűsített alakja használatos mind egyes, mint többes számú önözéskor, pl. Qued face Vos in Vostre libre temp?

2 Az egyes szám harmadik személyű birtokos névmás használatos az on általános névmás mellett, pl. Id no es indiferent, como on pasa su libre temp.