Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

29. § A segédigék

A romanid nyelvnek két segédigéje van1: a haver és a ser.

A haver ige úgy viselkedik2, mint a német haben, a francia avoir vagy az angol to have. (Yo have én bírok, de helyesen magyarul: nekem van).

A haver rendhagyó alakjai: yo havra nekem lesz, yo havre nekem lenne.

A ser rendhagyó alakjai: yo es vagyok, nos son vagyunk, yo esed voltam, nos esed voltunk, que yo sea hogy legyek, que nos sean hogy legyünk.


1 Helyesebb lenne itt a kopula szót használni segédige helyett, hiszen másutt segédigeként lett megemlítve a műveltető igét képző far, valamint a módbeli segédigék (pl. dever, licer, poter, voler) is.
Ezen kívül nem esik említés a harmadik kopuláról, a hay-ról, melynek csak kijelentő mód jelen idő egyes szám harmadik személyű alakja van. Ez az id hay... szerkezetben fejez ki létezést – magyarul ‘van, vannak’ – az angol there is/are, német es gibt, francia il y a, spanyol hay fordulatokhoz hasonlóan, pl. Id hay percusion, corda et picicat instrumentes.

2 Azaz a magyarban részeshatározós bővítmény a romanidban az alany lesz.