Nyelvtan

A romanid nyelv nyelvtana

4. § A kis és nagy kezdőbetűk

Kis kezdőbetűvel írjuk a közneveket, a hónapok és a napok neveit, valamint a népek és városlakók nevét, ha melléknévként állnak, pl. strata, juli, lunedi, hungar, parisian.

Nagy kezdőbetűvel írjuk a tulajdonneveken1 kívül (Anton Sarkadi [sharcadi], Budapest, Tera, Danub, Alpes, Pacific Ocean) a szöveg első mondatát, valamint minden új mondatot pont, kérdőjel és felkiáltójel után, a verssor első szavát, az idézet első szavát, a megszólítás főneveit2 (Mi car Amico), a hírlapok és a folyóiratok címét, a könyvek, költői művek s cikkek címében az első szót és az útbaigazító feliratokat.

Nagybetűvel írjuk a megszólított személyre vonatkoztatott személyes és birtokos névmást (Vos, Vostre)3.

Ezenkívül nagybetűvel írjuk az ünnepek nevét (Natal karácsony), fontos napokat4 (Dia de Matres anyák napja), a néphez, városhoz vagy vidékhez tartozást jelölő mellékneveket, ha főnévként vagy állítmányként állnak (yo es Hungar magyar vagyok, un Budapestian egy budapesti férfi, la Transdanubiana a dunántúli nő, les Italianes az olaszok), a Stat állam szót, néhány tulajdonnévként használt köznevet (La Academia az Akadémia), a megszemélyesített fogalmak nevét (el Amor a Szerelem, la Justice az Igazság).


1 Nem tudni, hogy a földrajzi nevek esetén nagybetűvel írandó-e a tulajdonnévhez szorosan nem tartozó (minősítő) földrajzi köznév. Az egyetlen ilyen adatban, a la Pusta Hortobágy-ban, a Pusta szó értelmezhető a tulajdonnév részeként is, de közszóként is (ez utóbbira utal a romanid szerinti helyesírás, valamint az, hogy a Hortobágy név önállóan is előfordul).

2 Ez a magyartól eltérően nemcsak a levelet kezdő, hanem minden egyéb típusú megszólításra is vonatkozik – mind személynévvel, mind anélkül –, pl. Yo no have noqued, Senyor. Nem megszólításként használva, ezen kifejezések közneveit kisbetűvel írjuk, pl. Yo volere parlar con senyor Barna; azonban a rövidített titulusokat mindig nagy kezdőbetűvel írjuk, pl. Per disgrace, Sr. Barna no es in casa (ld. 5. §).

3 E mögött valószínűleg a nagybetűvel írandó önöző (ön, önök), illetve a kisbetűvel írandó tegező (ti) alakok elkülönítése áll.

4 De a Dia de Matresanyák napja’ és az Internacional Dia de la Feminanemzetközi nőnap’ mellett előfordul Dia des pedagoguespedagógusnap’ és Dia des feroviaresvasutasnap’ is.